Make your own free website on Tripod.com
   
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพท.สมุทรสาคร
สมุดเยี่ยม
   

ประวัติโรงเรียนกุศลวิทยา

   
หลวงพ่อเตี๊ยม อุญแจ

       พระกุศล กุศโล หรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันหลวงปู่เตี้ยม อุญแจ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางยางองค์แรกตั้งแต่
พ.ศ.2441 ได้ใช้ศาลากลางเปรียญวัดเป็นที่สอนเด็กวัดและลูกหลานชุมชนในบริเวณใกล้เคียงในปี พ.ศ. 2464 ได้ขออนุญาตเปิดเป็นโรงเรียนราษฎร์และได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่
       ในปี พ.ศ.2481 ท่านได้ขออนุญาตก่อตั้งโรงเรียนวัดบางยาง มีนักเรียนเพิ่มขึ้นและจบชั้นประถมปลาย จึงได้ขออนุญาตตั้งโรงเรียนมัธยมในปี พ.ศ.2497 ชื่อโรงเรียน ”กุศลจรูญศรี” ท่านได้รวบรวมเงินบริจาคของชุมชนร่วมกันสร้างอาคารเรียน 1 หลังจัดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 6 ในปี พ.ศ.2500 ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “กุศลวิทยา”
       ในปี พ.ศ.2519 โอนเป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกรมสามัญศึกษา จัดการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 พัฒนาการเรียนการสอนมาเป็นลำดับ ในปี พ.ศ.2540 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ตลอดมาถึงปัจจุบัน

 
ศิษย์เก่า
มูลนิธกุศล กุสโล
แผนผังโรงเรียน
แผนที่การเดินทาง
 

โรงเรียนกุศลวิทยา
1 หมู่ 1 ตำบลบางยาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Webmaster:hard_wear85@hotmail.com