Make your own free website on Tripod.com
   
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพท.สมุทรสาคร
สมุดเยี่ยม
   

ประวัติโรงเรียนกุศลวิทยา

 
หลวงพ่อเตี๊ยม อุญแจ

       
    รายนามคณะกรรมการสถานศึกษา
1. นายประสาท แดงจีน ประธานกรรมการสถานศึกษา
2. นายประชัน พวงกิจจา กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3. นายสุเทพ แก้วท่าไม้ กรรมการผู้แทนครู
4. นายสังคม สุนทรชัชเวช กรรมการผู้แทนชุมชน
5. นายประวิทย์ พรพัฒนามงคล กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. นายพิชัย เกตุแก้ว กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7. พระครูสมุห์สุภา กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8. นางสาวบุญสม แช่มช้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นางฉัฐชุลี เรืองศิริ กรรมการและเลขานุการ


ศิษย์เก่า
มูลนิธกุศล กุสโล
 
แผนผังโรงเรียน
 
แผนที่การเดินทาง

โรงเรียนกุศลวิทยา
1 หมู่ 1 ตำบลบางยาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Webmaster:hard_wear85@hotmail.com